392p.gif (18216 bytes)
392p1.gif (2516 bytes)
m3.gif (4766 bytes)

《靜思晨語》
Bga.gif (979 bytes) 天涯比鄰之愛..............證嚴上人
《社論》
Bga.gif (979 bytes) 種子的希望
《無盡藏》
Bga.gif (979 bytes) 告別迷信人生..............證嚴上人
《千江映月》
Bga.gif (979 bytes) 愛的培育 愛的啟發──慈濟中小學動土..證嚴上人
Bga.gif (979 bytes) 在山環水抱間學習.............黃秀花
Bga.gif (979 bytes) 十年樹木 百年樹人.............靜原
Bga.gif (979 bytes) 〈經典〉一年...............楊倩蓉
《千手千眼》
Bga.gif (979 bytes) 回家──把祝福帶到科索沃.........謝景貴
【科索沃現場見聞錄】
Bga.gif (979 bytes) 戰火後..................吳世卿
【關懷科索沃流美難民】
Bga.gif (979 bytes) 新生活...............那英梅、潘鳴
〈北朝鮮〉
Bga.gif (979 bytes) 當雪白的化肥 撒向翠綠秧田........李委煌
《醫海慈航》
Bga.gif (979 bytes) 當醫師變成病人..............賴其萬
《專題報導》
Bga.gif (979 bytes) 獨不孤,必有鄰.......企畫/賴麗君、何貞青
Bga.gif (979 bytes) 自成一家.................賴麗君
Bga.gif (979 bytes) 關心老人.關心自己的未來
  ──社區照顧體系的滋生........何貞青
【南區】
Bga.gif (979 bytes) 敲開您家大門...............賴麗君
【北區】
Bga.gif (979 bytes) 站在社區最前哨..............何貞青
【中區】
Bga.gif (979 bytes) 從一副血壓計開始.............何貞青
【東區】
Bga.gif (979 bytes) 永不褪色的勳章..............何貞青
《悲無量心》
Bga.gif (979 bytes) 流浪的盡頭,有愛.............范毓雯
《卸下受難的枷鎖──原諒》
Bga.gif (979 bytes) 思親...................蘇慮菩
《上人說故事》
Bga.gif (979 bytes) 國太夫人求長壽.............證嚴上人
bot4.gif (162 bytes) 回首頁